รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055499
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
3(0-6-3)
พื้นฐาน : 01055491 / การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาทางสิ่งทอและผลิตภัณฑ์โดยการสร้างโครงการรายบุคคล การเขียนข้อเสนอโครงการ การดำเนินงาน การวิเคราะห์ สรุป การประเมินผล และการนำเสนอ