รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055511
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเส้นใย เส้นด้ายและผ้า อิทธิพลของลักษณะเชิงโครงสร้างต่อสมบัติและสมรรถนะของสิ่งทอ กระบวนการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของการผลิตสิ่งทอ