รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055512
โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของเส้นใยสิ่งทอ
3(3-0-6)
โครงสร้างและการจัดเรียงตัวเชิงโมเลกุลของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์ สัณฐานวิทยาของเส้นใย ลักษณะเฉพาะของผลึก สภาพเป็นผลึก อิทธิพลของกระบวนการผลิตต่อโครงสร้างและสัณฐานวิทยาของเส้นใย ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเชิงโมเลกุล สัณฐานวิทยา และสมบัติของเส้นใยสิ่งทอ