รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055513
เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
แนวคิดเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตสิ่งทอ การเลือกวัสดุและสารเคมีในการผลิตสิ่งทอเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบเชิงนิเวศน์สำหรับสายการผลิตในกระบวนการผลิตสิ่งทอ กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม