รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055521
เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายและผ้า
3(2-2-5)
โครงสร้างของเส้นด้ายและผ้า เทคโนโลยีในการเตรียมเส้นใย การสางและการปั่นเส้นด้าย วิธีการผลิตที่ทันสมัยสำหรับผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าไม่ทอ ผลของกระบวนการทางเทคนิคที่มีต่อสมบัติเส้นด้ายและผ้า