รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055522
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเคมีสิ่งทอ
3(2-2-5)
หลักและกระบวนการเชิงอุตสาหกรรมของเคมีสิ่งทอ การเตรียมสิ่งทอก่อนกระบวนการทางเคมี ลักษณะเฉพาะเชิงเคมีและสมบัติของสารให้สี สารช่วย และสารตกแต่งสำเร็จ สำหรับสิ่งทอ เทคโนโลยีการย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การเลือกสารเคมีไปใช้งานในกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ