รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055523
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเส้นใยธรรมชาติ
3(2-2-5)
ประเภท สมบัติเชิงกายภาพและเคมีของเส้นใยธรรมชาติ กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายและผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของการให้สีและการตกแต่งสำเร็จเส้นใยธรรมชาติ นวัตกรรมและการพัฒนาการผลิตเชิงอุตสาหกรรม