รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055524
สิ่งทอเทคนิค
3(3-0-6)
หลักการและความสำคัญของสิ่งทอเทคนิค สมบัติของวัสดุสิ่งทอสำหรับการใช้งานเฉพาะ หลักการเลือกวัสดุและการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับการใช้งานเฉพาะ เทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตสิ่งทอเทคนิค แนวโน้มและการพัฒนาของอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค