รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055541
การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นและการออกแบบ
3(2-2-5)
วิธีการออกแบบแฟชั่นตามการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์ จุดกำเนิดของแฟชั่นและแนวโน้ม กระบวนการในการพัฒนาแนวโน้มแฟชั่นจากการเกิดจนถึงการยอมรับของผู้บริโภคแฟชั่น การเลือกและการประยุกต์แนวโน้มแฟชั่นที่สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ ตลาดและสไตล์ของแบรนด์