รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055551
การวิเคราะห์ต้นแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
3(1-4-4)
วิธีการวิเคราะห์ต้นแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป เทคนิคการตัดเย็บและการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม การเลือกและการแปลงแบบตัด การลองตัว การเลือกผ้าและส่วนประกอบ การคิดต้นทุนบนพื้นฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม