รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055552
เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(3-0-6)
หลักและกระบวนการย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ แนวโน้มสีและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การประยุกต์เทคนิคการให้สีและตกแต่งสำเร็จในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อการเพิ่มมูลค่า นวัตกรรมของเทคโนโลยีการให้สีและการดัดแปรสมบัติผลิตภัณฑ์สิ่งทอ