รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055561
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ขั้นสูงสำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในระดับประเทศและสากล การออกแบบและปฏิบัติการของโซ่อุปทาน การหาแหล่ง กลยุทธ์โลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง สารสนเทศที่ต้องการและการจัดการ ระบบคลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ