รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055562
การจัดการการแสดงสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น
3(2-2-5)
หลักการจัดการแสดงสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น วิธีการจัดแสดง การจัดแสงและการเลือกหุ่น หลักและองค์ประกอบทางศิลปะเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามกลยุทธ์การตลาด