รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055563
การจัดการและการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางและขนาดย่อมในเชิงความสามารถในการผลิต การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด การพัฒนาธุรกิจหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบริหารการออกแบบบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น