รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055571
การจัดการสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น
3(2-2-5)
หลักการและระบบของการซื้อและการจัดการสินค้าสิ่งทอสำหรับตลาดแฟชั่นในประเทศและระหว่างประเทศ การสร้างกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟชั่นและแนวคิดของแบรนด์ ระบบของการตั้งราคา ส่วนต่างกำไร ต้นทุน การประเมินยอดขาย และการจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนและวิธีการลดราคา