รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055572
การสร้างแบรนด์และการค้าปลีกแฟชั่น
3(2-2-5)
หลักการสร้างแบรนด์แฟชั่น บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการแบรนด์ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การออกแบบแบรนด์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ การสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระบบการค้าปลีกในประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการการค้าปลีกและวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขัน การโฆษณาและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์