รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055591
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
3(2-2-5)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์