รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055595
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน