รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055596
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
1-3
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา