รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055597
สัมมนา
1
การนำเสนอและอภิปรายด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอในระดับปริญญาโท