รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055598
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน