22 พ.ย. 2560
ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

ด้วย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ภาควิชาเทคโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โทร 0 2562 5045 โทรสาร 0 2562 5046 E-mail: fagiams@ku.ac.th


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทร 0 2617 7970

เอกสารเพิ่มเติม: