22 พ.ย. 2560
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ดังนี้

- โครงการเด็กไทยสู่สากล
- โครงการลูกพระพิรุณ
- โครงการเมล็ดพันธ์ุสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
- โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด
- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตฯ
- โครงการรับนักกีฬาดีเด่น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: