16 ม.ต. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในการนี้ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งทอ) เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย" ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ

(1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร” (31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศร.3-304 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวม 3)

(2) การเสวนาพิเศษ เรื่อง “รอยต่อที่หายไปในอุตสาหกรรมเกษตร: แนวทางสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” (31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศร.3-304 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวม 3)

(3) พิธีมอบรางวัลของโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ (31 มกราคม 2561 เวลา 11.30 – 11.50 น. ณ ห้องประชุม ศร.3-304 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวม 3)

(4) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย - ภาษาไทย: 31 มกราคม 2561 เวลา 11.50 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม ศร.3-304 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 - ภาษาอังกฤษ: 31 มกราคม 2561 เวลา 14.50 – 16.05 น. ณ ห้องประชุม ศร.3-201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 3

(5) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังเอกสารแนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://annualconference.ku.ac.th คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของสาขาอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมได้ทาง
E-mail: kuacaiku@gmail.com
ลงทะเบียน Online : https://goo.gl/48ULxs

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: