23 ก.พ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดโครงการ เลือกแนวทาง...วางอนาคต

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และจัดกิจกรรม Open House ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะฯ มากกว่า 1,000 คน