23 ก.พ. 2561
นักศึกษาจาก The University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ลงทะเบียนเรียนปลายปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาจาก The University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 14 คน ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอมปลายปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.สุมัลลิกา โมรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร