28 ก.พ. 2561
โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาเรียนล่วงหน้ารายวิชาละ 4,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น
รายละเอียด : http://www.eduserv.ku.ac.th/adv/

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: