12 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ โรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

โดย นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเปิดงาน ซึ่งในพิธีมีผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว และ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ นพ.สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมลงนาม

การลงนามครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างนวัตกรรม ด้านเกษตรและอาหาร นวัตกรรมทางการแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์และนวัตกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวแสดงความยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังให้เกิดความร่วมมือ อย่างมีคุณค่าผ่านการทำโครงการนวัตกรรมระหว่างสองสถาบัน ซึ่งเป็นการผสานศาสตร์ด้านสาธารณสุข และ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่การออกแบบอนาคตและสร้างผลกระทบในคุณภาพชีวิตเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการ Strategic Value based Co-creation and Well-being ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และได้เห็นความมุ่งมั่น ความปรารถนา และความเข้มแข็ง ในการทำงานของทีมงานบนฐานความรู้ของสองสถาบันผมมีความมั่นใจ ในการผลักดันให้โครงการความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน นำพาคุณภาพชีวิตบนฐานนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตอย่างยั่งยืน