23 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอาหาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (XK 08)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: