3 เม.ย. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง ASEAN – Japan

หน่วยงาน ASEAN FOOD Industries HUMAN Resources Development Association (afh) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง ASEAN – Japan โดยความร่วมมือของ Ministry of Agiculture, Forestry and Fisheries (MAFF) ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม และ วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องโถงแห่งปราชญ์ ชั้น 4 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5