3 เม.ย. 2561
คณะผู้บริหาร สปป. ลาว เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผู้บริหาร และ คณาจารย์ผู้แทน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมและฟังการบรรยายแผนยุทธศาสตร์และโครงการส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการพัฒนาการผลิตนวัตกรรมและการโอนถ่ายเทคโลยีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร