3 เม.ย. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร และสหภาพยุโรป

สืบเนื่องจากความร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหภาพยุโรป นำโดย Dr. Bogdan Lent, Department of Business and Administration, Bern University of Applied Sciences, Switzerland ในโครงการ Research and Innovation Staff Exchange (RISE) จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้นโดยวิทยากร Dr. Ruwin Pandithage, Director Agricultural Meteorology and Business Unit Leader of OTT Hydromet AgMet Business (ADCON telemetry). ในหัวข้อ Sensoring in Agriculture – the need for Innovation วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในด้านการเกษตรให้แก่นิสิต อาจารย์และภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยแบบบูรณาการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 5419 ห้องโถงแห่งปราชญ์ ชั้น 4 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร