24 พ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี

รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงอเนกประสงค์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์