1 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นคณะที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดติดต่อกันอีกปี ต้องขอขอบคุณอดีตท่านคณบดี ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี และ ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล ที่ได้วางรากฐานไว้ให้คณาจารย์และนักวิจัย จนมีผลงานเชิงประจักษ์ในวันนี้

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: