6 ก.ค. 2561
ครบรอบ 38 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 38 ปี ซึ่งมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการมีปฎิสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และบุคลากร งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และ หน่วยงานต่างๆ