6 ก.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมงานรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากร ร่วมงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชมรม มก.อาวุโส จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรไทย และยังเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีภูมิปัญญา อันเนื่องมาจากการปลูกข้าวและมีข้าวเป็นอาหารหลักสืบมาเป็นเวลาช้านานแล้ว