6 ก.ค. 2561
Professor Jay Singh Director of Packaging Program, Cal Poly State University & IAPRI President เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์ หัวหน้าภาค ฯ และคณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ให้การต้อนรับ Professor Jay Singh Director of Packaging Program, Cal Poly State University & IAPRI President การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมและหารือการสร้างความร่วมมือ ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร