6 ก.ค. 2561
Department of Food Science มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia เยี่ยมชม

ระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาบรรจุและวัสดุ ให้การต้อนรับ และร่วมกันจัด study tour ให้กับอาจารย์ และนิสิตจาก Department of Food Science มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia