9 ก.ค. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์กาแฟชะมด แก้ปัญหาการบรรจุและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่มา: ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม: