7 ส.ค. 2561
นักศึกษาจาก National Yunlin University of Science and and Technology (YUNTECH) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เยี่ยมชม

โดย รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและทรัพยากร และ ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร