7 ส.ค. 2561
คณะผู้แทนจาก Key Laboratory of Tropical Crop Products Processing of Ministry of Agriculture, Agriculture Products Processing Research Institute และ Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences รวมทั้งอาจารย์จาก Huazhong Agricultural University ประเทศ

รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ดร.วศะพร จันทร์พุฒ อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Key Laboratory of Tropical Crop Products Processing of Ministry of Agriculture, Agriculture Products Processing Research Institute และ Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences รวมทั้งอาจารย์จาก Huazhong Agricultural University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 10 ท่าน ในการมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร