7 ส.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบปี 27

ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์ พร้อมบุคลากร เข้ามอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบปี 27 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร