11 ก.ย. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วม “งานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วม “งานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2561 และวางพวมาลา เพื่อเป็นการรำลึกถึงนิสิตเก่าผู้อุทิศชีวิตเพื่อปกป้องผืนป่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 ประเทศไทย ได้สูญเสียบุคคลสำคัญในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย อย่างคุณสืบ นาคะเสถียร นิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สละชีวิตเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง คุณงามความดีของนักอนุรักษ์คงจารึกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตลอดมา
28 ปี ผ่านไป ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการดูแลและปกป้องสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเพื่อให้เป็นผืนป่าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด และยังเป็นเครื่องเตือนใจ ยึดเหนี่ยวของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ ๆ ให้มีจิตใจร่วมกันปกป้องดูแลผืนป่าที่มีขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์และมีระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร อันเป็นมรดกที่มีมีความสำคัญและเป็นผืนป่าที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แห่งนี้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

ชีวประวัติสืบ นาคะเสถียร :

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: