11 ต.ค. 2561
ผลประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560 อยู่ใน (ระดับ ดี) โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมทีมผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ นำโดย ผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างัวนที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยผลประเมิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลคะแนนรวม 4.34 อยู่ใน (ระดับ ดี)
ขอขอบคุณกรรมการทุกฝ่ายร่วมถึงคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มา ณ ที่นี้