19 พ.ย. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK 03)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1. รายงานตัว วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. เท่านั้น
ตึก อก. 5 ชั้น 5 (โทร. 0-2562-5020) พร้อมส่งเอกสาร ต่อไปนี้
1.1         ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อ ตามแบบฟอร์ม จำนวน 3 ชุด
1.2         สำเนาบัตรประชาชน หรือ ข้าราชการ พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
3. รับบัตรคิวลำดับการสอบสัมภาษณ์
4. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 5521 ตึก อก.5 ชั้น 5 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
( * หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าท่านสละสิทธิ์ การสอบสัมภาษณ์ )

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: