11 ธ.ค. 2561
อบรมเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอขอบคุณ น.อ.รศ.ดร.ตระการ ก้าวกสิกรรม ที่ปรึกษา สกอ. และเจ้าหน้าที่ สกอ. ในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษา จำนวน 6 ครั้ง (ทุก ๆ 2 เดือน) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่ออบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ความสำคัญของผู้นำองค์การ การอบรมประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและพื้นที่ในการพัฒนา อบรมการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพขององค์การ