11 ธ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษ ให้กับชุมชนเชิงพาณิชย์ บางกระเจ้า ภายใต้โครงการเสริมสร้างบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณาจารย์ผู้แทน จาก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเอกลักษณ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561
ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง หลักการแปรรูปอาหาร โดย ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี เรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปอาหาร โดย ผศ.ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
เรื่อง หลักการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดย รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ และ ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต
ต่อด้วยการให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/3wnqp6Q9yb1f89hR7