11 ธ.ค. 2561
AC21 Joint Mini-Symposium on “Agro-Industry Research for Well-Being”

เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ AC21 Joint Mini-Symposium on “Agro-Industry Research for Well-Being” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Academic Consortium for the 21st Century (AC21) Special Project Fund หรือ AC21 SPF ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ การให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ AC21 ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนสนันสนุนจาก AC21 SPF โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 1) Nagoya University ประเทศญีปุ่น 2) Gadjah Mada University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ 3) Stellenbosch University ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
ในการประชุมดังกล่าว ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ
การประชุมใน 2 วันแรกเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็น 6 session ได้แก่ Agro-Industry Management, Material Science, Functional Food Ingredients, Biotechnology, Food Quality and Security และ Molecular Biology และในวันสุดท้ายผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัทซีพีแรม จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา รวมทั้งพระราชวังโบราณ จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/ePK4jTSorE4uEQwg7
ที่มา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อก.