11 ธ.ค. 2561
ผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุม 6th ASEAN Universities Consortium on Food and Agro-based Engineering & Technology Education (AUCFA)

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุม 6th ASEAN Universities Consortium on Food and Agro-based Engineering & Technology Education (AUCFA) ณ เมือง Clark ประเทศฟิลิปปินส์ โดยร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Establishing Credit Transfer System for AUCFA”
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตในระดับนานาชาติหลายกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสิตสู่ความเป็นสากล