11 ธ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล และ นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 5502 โดย ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงคณะตามพันธกิจหลักในปีที่ผ่านมา สรุปผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ และเยี่ยมชม Pilot plant อาคาร 5 ชั้น 1
ที่มา : ฝ่ายประกันคุณภาพ อก.